Taal

Om te kunnen communiceren is een goede taalbeheersing nodig. Het taalonderwijs is erop gericht, dat kinderen zich in voorkomende situaties op een persoonlijke en begrijpelijke wijze kunnen uitdrukken tegenover anderen door te spreken en te schrijven. En in staat zijn de uitingen van anderen te begrijpen door middel van luisteren en lezen. Op deze wijze levert taalonderwijs een belangrijke bijdrage aan de persoonlijkheidsontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen het taalonderwijs wordt gericht aandacht besteed aan:

 • taal- en leesvoorwaarden (begrippen)
 • taalbeheersing (luisteren, spreken, stellen)
 • taalbeschouwing ( begripsvorming,  taal-denkrelaties)
 • spelling (werkwoordsvormen, onveranderlijke woorden)
 • woordenschatontwikkeling 

Bij de aanbieding van het taalonderwijs wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende methoden:

groep 1 en 2    : Schatkist
groep 3           : Veilig leren Lezen 
groep 4 t/m 8  : Taal op Maat 

We werken met  de taalmethode Taal op Maat versie 3; een nieuwe methode, passend bij de missie-visie van de school en kerndoelen dekkend.
Het ontwikkelen van schrijf-, spreek- en luistervaardigheid, taalbeschouwing en woordenschat staan centraal. Er zijn eigen leerroutes voor de verschillende taalniveaus. De leerlingen- en digibordsoftware ondersteunen de lessen interactief. De spellingslijn kan separaat van de taallijn ingezet worden.

Lezen

Via het lezen van geschreven (gedrukte) taal verwerven we informatie en kunnen we ons inleven in situaties. Naast technisch leren lezen (verklanken van lettertekens) willen we kinderen bijbrengen de teksten zelfstandig, kritisch, verstandelijk en emotioneel te bekijken en te waarderen. Hieraan wordt gericht gewerkt met begrijpend en studerend lezen. 

  Teksten kunnen informatief en/of recreatief zijn. We hopen dat de kinderen op deze wijze ook later plezier aan het lezen beleven. In de groepen 1 en 2 worden die basisvaardigheden aangeboden die vanaf groep 3 nodig zijn om te leren lezen, schrijven en rekenen. Er wordt dan ook intensief taal gebruikt bij o.a. spreken, voorlezen, werklessen,  rollenspellen, kringactiviteiten en spelletjes. In groep 3 start het aanvankelijk leesproces met de vernieuwde methode ‘Veilig Leren Lezen’. Hier gaat het leren lezen hand in hand met het leren schrijven van woorden. 

Vanaf groep 4 werken we met de leesmethode Estafette nieuw, die is gebaseerd op de nieuwste inzichten op technisch leesgebied. De methode heeft een planmatige aanpak binnen de groep, brengt leesplezier en legt een hoge lat voor iedere leerling. Hiermee garanderen we blijvende aandacht voor leesontwikkeling, óók in groep 7 en 8. Omdat de stof op drie niveaus wordt aangeboden, blijven ook snelle lezers betrokken bij de groep. In de groepen 4 t/m 8 worden ook andere leesvormen aangeboden, zoals begrijpend en studerend lezen en voordracht lezen. In  groep 5 starten we met boekbesprekingen.

Voor begrijpend lezen maken we in de groepen 4 t/m 8  gebruik van de digitale methode ‘Nieuwsbegrip XL’, die gebaseerd is op de actualiteit. 

De Fontein werkt structureel samen met de Graafschap-bibliotheken binnen het project “De bibliotheek in school”. Dit is een leesplezierbevorderingproject, waarbij een duurzame relatie wordt aangegaan met de plaatselijke bibliotheek. Eén van de aspecten is dat leerlingen uit de bovenbouw voorlezen aan de leerlingen van de onderbouw. Leerlingen van De Fontein zijn hierbij  automatisch lid van de bibliotheek. Het geautomatiseerde uitleensysteem op school is op dezelfde basis als dat van de bibliotheek. Dit past in ons streven naar een educatief centrum.
Al enige jaren kennen we samen met de Graafschapbibliotheken het project ‘De buurt leest voor’: ouderen uit de directe omgeving komen eens per week voorlezen aan leerlingen van groep 1 t/m 4.

Schrijven

Het doel van schrijven is communiceren. Door middel van schrift kunnen we een mededeling doen. Leesbaarheid is hierbij van groot belang. We besteden daarom tot en met groep 8 veel aandacht aan het technisch aspect van schrijven. Vanaf groep 6 besteden we naast het methodisch schrift ook aandacht aan blok- en sierschrift. 
Overigens ligt de basis van het leren schrijven al in groep 1 en 2 (en daarvoor). Daar wordt o.a. al gelet op potloodgreep, lichaamshouding en tekenmotoriek. 

We werken t/m groep 8 met de schrijfmethode ‘Pennenstreken’. Het aanvankelijk schrijfproces uit groep 3 wordt methodisch uitgebreid naar het voortgezet en tempo schrijven. Alle leerlingen vanaf groep 4 schrijven met vulpen, tenzij aantoonbaar motorische beperkingen dit verhinderen. In groep 4 wordt eerst alleen met vulpen in het schrijfschrift geschreven. Vervolgens wordt het gebruik steeds verder uitgebreid. Leerlingen krijgen eenmaal een vulpen van de school. Bij misbruik/vernieling dient deze vergoed te worden. 

Rekenen

De school werkt met een nieuwe actuele rekenmethode die past bij onze missie-visie en voldoet aan de kerndoelen en criteria m.b.t. opbrengst gericht werken: De Wereld in Getallen

De methode is als volgt opgebouwd: in 1 week worden 4 instructielessen gegeven. In elke les komt een rekenonderdeel aan bod. Wij werken met de rekenonderdelen getallen, bewerkingen (2 keer) en een projectles. De 5e les is een weektaak- of herhalings-les. De methode is opgebouwd volgens een dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Elk onderwerp wordt eerst via instructie aangeboden, gevolgd door het inoefenen en tot slot wordt het geleerde zelfstandig toegepast. 
In de methode wordt veel geoefend aan de hand van concrete betekenisvolle opgaven. Daarnaast is er ook veel aandacht voor het automatiseren (hoofdrekenen). 
Het werken via het digibord en computers vormt een essentieel onderdeel.

Iedere les bevat sommen die alle kinderen samen doen met de leerkracht en sommen die kinderen zelfstandig maken op hun eigen niveau.
De opdrachten, die de kinderen zelfstandig maken, staan op een weektaak. In de weektaak staat alleen leerstof die al eens is aangeboden. Door het werken met de weektaak kunnen kinderen het geleerde nog eens goed oefenen en leren ze werk te plannen. 
De weektaak is opgedeeld in 3 niveaus, die worden aangegeven met sterren: 
*Basisniveau 
**Minimumniveau 
***Plusniveau  
 

Overige vakvormingsgebieden

Wereldoriëntatie en kennisgebieden


In de groepen 1 t/m 3 wordt aardrijkskunde-, geschiedenis- en natuuronderwijs niet afzonderlijk gegeven. Het schooltelevisie-programma ‘Huisje Boompje Beestje’ is de basis voor de  wereldoriëntatielessen. Er worden zeer afwisselende onderwerpen behandeld, die voor jonge kinderen interessant zijn. Ook worden er vaak onderwerpen door de kinderen zelf aangedragen. In de groepen 4 t/m 8 worden deze vakken afzonderlijk gegeven.

Aardrijkskunde

We maken gebruik van de methode ‘Meander’. Deze methode werkt thematisch. Daarnaast bieden de digibordlessen van deze methode veel visuele en auditieve mogelijkheden.
De ontdekkingsreis door de wereld vindt plaats aan de hand van tien praktijkgerichte en eigentijdse thema’s. De vijf hoofdthema’s uit groep 5 worden herhaald en verdiept in groep 7. Datzelfde gebeurt met de andere vijf hoofdthema’s in groep 6 en 8.
De thema’s zijn herkenbaar en vertrouwd, omdat de kinderen er al in groep 4 op worden voorbereid.

Geschiedenis

De methode ‘Brandaan’ werkt volgens dezelfde uitgangspunten als Meander. In groep 5 en 7 komen de tijdvakken 1 t/m 5 aan bod. In groep 6 en 8 de tijdvakken 6 t/m 10. De kennis over een tijdvak in één jaargroep wordt dus nog eens uitgebreid in een volgende jaargroep. In groep 4 worden de kinderen op de hoofdthema’s voorbereid en is er ruim aandacht voor tijdsbesef.
Brandaan leert kinderen om personen en gebeurtenissen een plek in de tijd te geven. Ze leren om de samenhang tussen verleden, heden en toekomst te begrijpen. Aan het eind van groep 8 hebben kinderen een stevige kennisbasis en daardoor een goede start voor het verdiepen van hun historisch besef in het vervolgonderwijs.

Natuuronderwijs

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen apart natuuronderwijs. We werken met de methode ‘Naut’. Ook deze methode kent dezelfde uitgangspunten als Brandaan en Meander. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van andere middelen om e.e.a. zo levendig en natuurlijk mogelijk te maken, zoals excursies, video en dia's. 
Tevens maken we gebruik van de Techniektorens, die onze school bezit. Ook gebruiken we leskisten en (levend) materiaal van Atlier3D.

Engels

 

Alle leerlingen van De Fontein krijgen minimaal een uur Engelse les. Tweetaligheid past geheel binnen de huidige tijdgeest en vroegtijdige vreemde taalontwikkeling biedt leerlingen extra ontwikkelingskansen. Tevens blijkt uit onderzoek dat dit de ontwikkeling van de moedertaal extra stimuleert.

In de onderbouw wordt dit op speelse wijze ingevuld. In de bovenbouw worden ook de moderne communicatiemiddelen gebruikt. Dit gebeurt volgens het Early Bird concept. De school is één van de ruim dertig scholen, die Early Bird gecertificeerd zijn. Dat wil zeggen dat zij voldoet aan de hoge kwaliteitseisen opgesteld in samenwerking met het ministerie en het Europees Platform. De Engelse taalles vormt een uitbreiding op ons reguliere lesaanbod en gaat niet ten koste van andere ontwikkelingsgebieden binnen het onderwijsaanbod.  

In de groepen 1 t/m 4 gebruiken we de methode I-pocket en in groep 5 t/m 8  Our Discovery Island

 

Handvaardigheid en tekenen

Regelmatig wordt er een beroep gedaan op de creatieve vaardigheden van de kinderen. Naast het tekenen en knutselen in het kader van een bepaald vak/vormingsgebied, werken wij met de methode ‘Moet je doen, tekenen en handvaardigheid’ om de  creativiteit te ontwikkelen.

Verkeer

We werken met de vernieuwde versie van de methode ‘Klaar over’. Ook de jongste leerlingen komen spelenderwijs in aanraking met  verkeersaspecten. Vanaf groep 4 worden onderwerpen behandeld als  fietsgedrag, openbaar vervoer, borden en verkeersregels. 

In de groepen 7 en 8 wordt, naast genoemde methode, gebruik gemaakt van ‘Oefeningen voor het schoolverkeersexamen’.  Doelstelling van het verkeersonderwijs is het aanleren van een veilig en verantwoord verkeersgedrag bij kinderen. Naast het theoretisch examen doen de leerlingen van onze school in groep 8 ook een praktisch examen.

Muziek

De leerkrachten verzorgen zelf de muzieklessen. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Moet je doen, muziek’. Naast het zingen is er aandacht voor luisteren, noten lezen, ritme,maatgevoel en eigentijdse muziek.

Expressie-activiteiten/Drama

Kinderen moeten zich niet alleen verbaal, maar ook creatief kunnen uiten. Daarom is er binnen de verschillende vak/vormingsgebieden ook ruimte voor expressie en creativiteit.
Tijdens het groepsspektakel, musicals, projecten e.d. komen deze uitingen tevens aan de orde. Voor de inhoud van de lessen gebruiken we de methode ‘Moet je doen, drama’.

Expressie/techniekcircuit

In vier rondes van elk vier weken komen de leerlingen in aanraking met diverse expressievormen: van dans, schilderen, muziek etc.  tot koken. Daarnaast zijn er vier rondes techniek van ieder twee weken. Hierbij spelen de Techniektorens een belangrijke rol. De activiteiten zijn per bouw groep doorbrekend. Leerlingen tekenen in voor een bepaald thema in de betreffende periode. Daar waar mogelijk/wenselijk zetten we ook talenten van oudersexternen in.

Bewegingsonderwijs

Naast de cognitieve en expressieve ontwikkeling krijgt ook de lichamelijke ontwikkeling de nodige aandacht. De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen gym/spelles in de hal van de school. De lessen worden door de leerkrachten zelf gegeven. De overige groepen gymmen 1½ u. per week in sporthal de Kei . De ene week hebben ze een blokuur spelles, de andere week een blokuur toestellenles. Er wordt gewerkt volgens een vaste methodische opbouw, opklimmend in moeilijkheidsgraad. Als het weer het toe laat wordt er ook gebruik gemaakt van het grasveld naast de school. 

 • Afspraken m.b.t. gymlessen:
 • De leerlingen die om half negen gym hebben, worden geacht  om half negen bij de Sporthal te zijn
 • De school heeft geen aparte gymkleding. Korte broek/ gympakje, t- shirt en gymschoenen. Alleen tijdens wedstrijden in schoolverband en tijdens de avondvierdaagse worden de speciale school t- shirts gedragen
 • Zonder gymschoenen of gymkleding mag je niet meedoen met gym. De kinderen mogen niet op blote voeten gymmen (i.v.m. voetwratten en veiligheid)
 • Douchen na de gymles is voor iedereen vanaf groep 3 verplicht, tenzij er door de ouders een briefje  mee gegeven wordt dat dit ongewenst is
 • Leerlingen uit groep 5 t/m 8 die hun handdoek of gymkleren vergeten  zijn, doen niet mee met de les
 • De kleding graag in een zak voorzien van een naam. Alleen de kleuters hangen de gymtassen permanent aan de kapstok. Voor de vakanties worden deze mee naar huis gegeven
 • Kleuters hebben hun gymkleding en schoenen in een tas met naam.

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter