Verlof

De hoofdregel is dat kinderen alleen vrij hebben van school op de vakantiedagen die door het schoolbestuur zijn vastgesteld.

Van deze vakantieregeling wordt alleen in bijzondere gevallen afgeweken. De directeur is wettelijk bevoegd om als er sprake is van bijzondere omstandigheden een kind maximaal 10 dagen per jaar extra verlof te verlenen. U kunt extra verlof krijgen: 

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren mogelijk is
 • bij verhuizing voor ten hoogste één dag
 • voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of  aanverwanten tot en met de vierde graad. Afhankelijk van het feit of het huwelijk gesloten 
  wordt in of buiten de woonplaats kunt u hiervoor één of ten hoogste twee dagen verlof krijgen
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten tot en met de vierde graad. De duur van het verlof is dan in overleg met de directeur
 • bij bevalling van de moeder, verzorgster of de voogdes van het kind. De duur van het verlof is dan in overleg met de directeur
 • bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen en voor  bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad voor één dag
 • bij 25-, 40-, en 50 jarige ambtsjubilea en het 12 ½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad voor één dag
 • voor andere calamiteiten of belangrijke redenen. De  directeur beoordeelt dit. Vakantieverlof valt hier niet onder
 • als het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. Voor dit verlof heeft u een werkgeversverklaring nodig. 
  Verlenging van vakantie aan het eind van de zomervakantie is niet mogelijk. 

Een aanvraag om extra verlof moet schriftelijk, bij voorkeur twee maanden voorafgaand aan het verlof, worden ingediend bij de 
directeur van de school.

Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar.

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.