Kanjertraining 


Voor het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken wij de Kanjertraining. De Kanjertraining is ontwikkeld door G. Weide, psycholoog en onderwijzer. Het heeft niet als doel  
kinderen braaf te krijgen of beter te maken en is in die zin geen 
opvoedkundig programma.   

Volgens Weide is het belangrijkste doel dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar.  

Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. 

  Op school vormt de Kanjertraining van groep 1 t/m 8 een rode draad voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Voor alle groepen zijn materialen beschikbaar.
De leerkrachten zijn geschoold in de training. 

Om het gedrag van de kinderen daadwerkelijk positief te beïnvloeden is er meer nodig dan 'training' op school.
Het is belangrijk dat u thuis ook kennis hebt van de werking van de Kanjertraining.
Met enige regelmaat verzorgen wij daarom voor ouders een workshop Kanjertraining.


Pestprotocol/Protocol ongewenst gedrag

Op onze school proberen we mede door het invoeren enhandhaven van regels pestgedrag te voorkomen. De volgende activiteiten worden uitgevoerd om gewenst gedrag door leerlingen te bereiken:

- per regel afspraken maken die bij het niveau van de groep horen
- in redelijkheid,maar wel consequent handhaven positieve aandacht geven aan hoe kinderen met
  elkaar om moeten gaan (Kanjertraining)
- voorbeeldgedrag van de leerkrachten
- pleinwacht lopen tijdens de morgenpauze
- welzijnsgesprekken houden met leerlingen

Ondanks bovenstaande kan er toch pestgedrag gesignaleerd of gemeld worden. Als dat het geval is, treedt de volgende procedure in werking

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.