Het Bestuur 

Als openbare school maken wij deel uit van Stichting Archipel Onderwijs, de organisatie voor Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs die valt binnen Archipel Onderwijs & Kinderopvang.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid. Het CvB voert hierover overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht houdt op afstand een oogje in het zeil. 

Directeur

De directeur van onze school is Joris Luesink. Hij geeft leiding aan de school en is eindverantwoordelijk voor het het onderwijs-, inhoudelijke, personele, materiële en financiële beleid.
Hij is het aanspreekpunt voor het onderwijs, voor kinderen, voor ouders en externe contacten.

Vakcoördinatoren/specialisten 

Binnen ons team werken we met specialisten/vakcoördinatoren. Zij hebben voor het betreffende vakgebied een opleiding gevolgd (of gaan die volgen) en geven sturing en ondersteuning aan hun collega’s op het betreffende vakgebied. Op deze wijze verhogen wij de kwaliteit van ons onderwijs

Intern begeleider
Rekenen
Taal/lezen
Soc.em./gedrag
Engels
ICT
T4L
Cultuur/Educatief centrum
Wetenschap/Techniek/Excellentie

: Wendy Itjang, Nynke Miedema
: Jan Willem v.d. Vegt, Marleen van Hall
: Wendy Itjang
: Barbara Slijkhuis
: Diny Massink
: Niels de Vries
: Hilke Balduk, Niels de Vries
: Regina Zwiers
: Jan Willem v.d. Vegt

 

De groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten verzorgen het onderwijs aan een groep kinderen. Daarnaast heeft iedere groepsleerkracht nog één of meer niet lesgebonden taken. Deze zijn vastgelegd in het taakbeleid. Hieronder vallen o.a. nascholing, werkgroepen, medezeggenschaps- of ouderraad. Een aantal leerkrachten heeft samen een groep (duobaan). Deze leerkrachten hebben wekelijks overleg over de  ontwikkeling van uw kinderen.  

 

 

 

Intern begeleider

De intern begeleider coördineert de zorgverbreding, beheert de orthotheek, signaleert en bespreekt met de leerkracht kinderen met extra zorg. Ook begeleidt zij leerkrachten bij het verlenen van extra hulp. Zij analyseert tweemaal per jaar samen met de leerkrachten de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en spreekt op grond daarvan de eventuele maatregelen af.  

Conciërge 

Martin Imhoff is onze conciërge en altijd in de buurt om leerlingen, ouders en leerkrachten te ondersteunen. Naast deze taak houdt hij onze school schoon en zorgt dat alles er netjes uitziet.  

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.