GGD 


De bekendste taak vanuit de GGD voor schoolgaande kinderen wordt gevormd door de preventieve onderzoeken. Het is belangrijk dat factoren die de groei en ontwikkeling van een kind kunnen verstoren, in een vroeg stadium worden opgespoord. Gedurende de schoolperiode wordt een kind meerdere keren onderzocht. 

¨  Bij 5/6-jarige kinderen wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door de jeugdarts en
    assistente. Aan bod komen het zien, horen, bewegen, de groei en gezondheid en het gedrag. Zijn
    er bij  dit onderzoek problemen of vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van een kind?
    Dan kan het kind aangemeld worden voor een onderzoek door de logopedistvan de GGD.  

¨  Op 9-jarige leeftijd ontvangen alle kinderen de vaccinatie tegen difterie, tetanus, polio (DTP)en 
    tegen bof, mazelen, rodehond (BMR). 

¨  In groep 7 vindt bij alle kinderen een onderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige. Aan bod  
    komen groei, gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

¨  Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV). 

Voor ieder onderzoek en elke vaccinatie ontvangen de ouders vooraf een uitnodiging. Bij alle onderzoeken en de vaccinatie van de 9 jarigen zijn de ouders aanwezig. Dit geldt niet voor de  
logopedische screening. Na elk onderzoek worden de ouders/verzorgers geïnformeerd over de bevindingen. 

Naast genoemde onderzoeken kunnen leerlingen ook op verzoek van ouders en/of school onderzocht worden.  

Aanvragen hiervoor lopen via de intern begeleider. Met toestemming van ouders zullen de voor de school belangrijke resultaten uit het onderzoek met de leerkrachten worden besproken. 

Vier keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloop- spreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over 
onder andere: opvoeding, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag. In de schoolkalender staat wanneer er spreekuren zijn. 


Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.