Zorgstructuur binnen De Fontein

Leerlingvolgsysteem

Om goed zicht te houden op de voortgang in ontwikkeling van ieder kind gebruiken we het Cito leerlingvolgsysteem. Voor ieder kind wordt nauwkeurig bijgehouden hoe zijn/haar ontwikkeling verloopt. Deze gegevens zijn ook voor ouders zeer belangrijk en ter inzage. Tijdens gesprekken over het kind zullen deze gegevens worden getoond en besproken. Na iedere toets periode van het leerlingvolgsysteem bespreekt de intern begeleider de resultaten door met de individuele groepsleerkracht. Tweemaal per jaar worden de schoolresultaten in relatie tot de doelen met het hele team besproken( schoolzelf-evaluatie). Er worden afspraken gemaakt over aanpassingen van het programma, extra hulp e.d.

  • Ontwikkeling van kinderen in groep 1 t/m 8: sociaal-emotionele ontwikkeling/speel- en werkgedrag middels het leerlingvolgsysteem Kanvas, dat in relatie staat tot de Kanjertraining
  •  Lees/taal- en rekenvoorwaarden groep 1 en 2: door het leerlingvolgsysteem van Cito: taal voor kleuters/beginnende geletterdheid en rekenen voor kleuters 
  • Technische leesvaardigheden groep 3 t/m 8: Cito Leestempo en technisch lezen/drie-minuten-toets (DMT)
  • Spellingvaardigheden groep 3 t/m 8: Cito spelling
  • Rekenvaardigheden groep 3 t/m 8: Cito rekenen en wiskunde
  • Begrijpend lezen ontwikkeling groep 5 t/m 8: Cito begrijpend lezen
  • Woordenschatontwikkeling: groep 3 t/m 8 Cito woordenschat 

De stappen m.b.t. zorg binnen de schoolStap 1: De leerkracht in de groep

De leerkracht werkt handelingsgericht in zijn eigen groep. Hij observeert en signaleert. Hij doet interventies n.a.v. eigen observaties en toets resultaten. De ontwikkeling van ieder kind wordt nauwkeurig gevolgd en d.m.v. methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. Daarnaast geven gesprekken met de kinderen de leerkracht informatie om te gebruiken voor mogelijke interventies. 
Op grond van de verkregen informatie pleegt de leerkracht interventies. Dit kan resulteren in het maken van een 
handelingsplan, pre-teaching, verlengde instructie, aanpassen van de leerstof, verbreden of verdiepen van de leerstof.

De leerkracht houdt de ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun zoon of dochter via de vastgelegde ouderavonden. Waar wenselijk worden ouders uitgenodigd tussentijds te praten over hun kind. Dit kan gaan over de leervorderingen maar ook sociale emotionele problematiek. Doel is om samen, ouders/school, het proces van de ontwikkeling van de kinderen te volgen en te bespreken.


Stap 2: De leerkracht overlegt met collega’s

De leerkracht overlegt met collega’s, intercollegiale consultatie. Hierbij gaat het om reflectie en feedback met een parttime collega of met collega’s van de andere groep. Denk hierbij aan het bespreken van een probleem, het uitwisselen van informatie, ideeën, en eventuele oplossingen. Deze consultatie kan plaats vinden tijdens het maandelijkse bouwoverleg of de collega’s maken onderling een afspraak.


Stap 3: De leerkracht overlegt met de Interne Begeleider

De leerkracht bespreekt één keer in de vier weken de zorgleerlingen met de IB-er. Hij doet verslag over de zorg die hij heeft voor de desbetreffende leerling. Deze zorg kan gaan over gedrag of over leerprestaties of sociaal emotionele problematiek. Soms uit zich dat door alleen verslag te doen, je hart even luchten. Daarnaast kan het goed zijn om het geschetste probleem beter in kaart te brengen middels een HGW formulier. Dit formulier vult de leerkracht in, eventueel met ondersteuning van de IB-er, met als doel het in kaart brengen van de belemmerende en beschermende factoren. Naar aanleiding van deze gegevens bespreken de leerkracht en IB-er wat de mogelijke onderwijsbehoeften zijn en worden handelingsgerichte acties geformuleerd. Dit komt tot uiting in een handelingsplan. 
Het HGW formulier dient in deze vorm als praatstuk tussen leerkracht en IB-er. Bij een volgende consultatie met de IB-er komen de afspraken terug en wordt bekeken of de geformuleerde acties gecontinueerd worden en/of moeten worden bijgesteld. 

De IB-er kan hierbij ook de onderwijscoach (vanuit het samenwerkingsverband) consulteren. Als de behoefte bestaat om een kind nog uitgebreider te bekijken dan worden ouders ook gevraagd om het ouder deel van het HGW formulier in te vullen. Zij kunnen dan de beschermende en belemmerende factoren in beeld brengen als het gaat om de gezin- en vrije tijd situatie. Op deze manier maak je gebruik van de zorg en expertise van de ouders. 
De inhoud van het HGW formulier wordt besproken met de ouders, de leerkracht (en) en de IB-er. Indien wenselijk wordt het ondersteuningsteam van de school ingezet. (voor een uitleg: zie Passend Onderwijs situatie 2). Naar aanleiding van dit gesprek kunnen handelingsacties geformuleerd worden. Dit kunnen acties zijn voor op school maar ook voor thuis. De schoolacties worden beschreven in een handelingsplan.

De ouders zijn gesprekspartner en gaan samen met school het proces in. Zij informeren elkaar, houden elkaar op de hoogte.

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.