Opbrengsten en uitstroom

Als school meten we resultaten/opbrengsten op proces- en productniveau (het eindresultaat); het kwaliteitsbeleid.  Ook de onderwijsinspectie toetst de kwaliteit op onze school. De school voldoet prima aan de door de inspectie gestelde normen.  Zie ook inspectierapport:www.onderwijsinspectie.nl. Daar zijn we  trots op. 
Deze positieve beoordeling is het gevolg van o.a. de verbeterde organisatie, waarbij kwaliteitszorg een belangrijk  onderdeel is van ons onderwijs.

Het procesniveau:
Het proces bewaken we o.a. door eens per 4 jaar een uitgebreid kwaliteitsonderzoek te houden onder directie, team, kinderen en ouders. Dit Aantoonbaar Beter Onderwijsmodel (Beekveld & Terpstra) geeft aan de hand van de scores een analyse van de inhoud en organisatie. Eenmaal per 2 jaar wordt een beperkte vragenlijst uitgezet als tussenevaluatie.
Ook evalueren we tweemaal per jaar de resultaten van het Cito Leerlingvolgsysteem (zie hiervoor de Zorgkalender). Indien daaraanleiding toe is, worden op grond van de resultaten onderwijsverbetertrajecten ingezet. Dat kan per kind, maar ook per groep of eventueel  schoolbreed.

De organisatie rondom zorg voor onze kinderen draagt in belangrijke mate bij aan dit resultaat. Twee intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor resp. onder- en bovenbouw+ bijbehorende groepsleerkrachten. Samen vormen zij met de leerkrachten en vakcoördinatoren een team van deskundigen, dat zorg draagt voor kwalitatief goede zorg op maat.
De transparantie van de school, mede vanwege de zeer korte directe lijnen, werkt positief op de resultaten van de school. 

Het productniveau: 
Het productresultaat meten we door analyse van de uitkomsten van de Cito toetsen en de eindtoets voor groep 8. De resultaten van beide voldoen aan de minimumeisen van de inspectie of liggen daar boven.  De beide toetsen zijn voor school ook een meetpunt voor de kwaliteit van ons onderwijs.  

Lees meer over:

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.