Taal

Om te kunnen communiceren is een goede taalbeheersing nodig. Het taalonderwijs is erop gericht, dat kinderen zich in voorkomende situaties op een persoonlijke en begrijpelijke wijze kunnen uitdrukken tegenover anderen door te spreken en te schrijven. En in staat zijn de uitingen van anderen te begrijpen door middel van luisteren en lezen. Op deze wijze levert taalonderwijs een belangrijke bijdrage aan de persoonlijkheidsontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen het taalonderwijs wordt gericht aandacht besteed aan:

 • taal- en leesvoorwaarden (begrippen)
 • taalbeheersing (luisteren, spreken, stellen)
 • taalbeschouwing ( begripsvorming,  taal-denkrelaties)
 • spelling (werkwoordsvormen, onveranderlijke woorden)
 • woordenschatontwikkeling 

Bij de aanbieding van het taalonderwijs wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende methoden:

groep 1 en 2    : Schatkist
groep 3           : Veilig leren Lezen 
groep 4 t/m 8  : Taal op Maat 

We werken met  de taalmethode Taal op Maat versie 3; een nieuwe methode, passend bij de missie-visie van de school en kerndoelen dekkend.
Het ontwikkelen van schrijf-, spreek- en luistervaardigheid, taalbeschouwing en woordenschat staan centraal. Er zijn eigen leerroutes voor de verschillende taalniveaus. De leerlingen- en digibordsoftware ondersteunen de lessen interactief. De spellingslijn kan separaat van de taallijn ingezet worden.

Lezen

Via het lezen van geschreven (gedrukte) taal verwerven we informatie en kunnen we ons inleven in situaties. Naast technisch leren lezen (verklanken van lettertekens) willen we kinderen bijbrengen de teksten zelfstandig, kritisch, verstandelijk en emotioneel te bekijken en te waarderen. Hieraan wordt gericht gewerkt met begrijpend en studerend lezen. 

  Teksten kunnen informatief en/of recreatief zijn. We hopen dat de kinderen op deze wijze ook later plezier aan het lezen beleven. In de groepen 1 en 2 worden die basisvaardigheden aangeboden die vanaf groep 3 nodig zijn om te leren lezen, schrijven en rekenen. Er wordt dan ook intensief taal gebruikt bij o.a. spreken, voorlezen, werklessen,  rollenspellen, kringactiviteiten en spelletjes. In groep 3 start het aanvankelijk leesproces met de vernieuwde methode ‘Veilig Leren Lezen’. Hier gaat het leren lezen hand in hand met het leren schrijven van woorden. 

Vanaf groep 4 werken we met de leesmethode Estafette nieuw, die is gebaseerd op de nieuwste inzichten op technisch leesgebied. De methode heeft een planmatige aanpak binnen de groep, brengt leesplezier en legt een hoge lat voor iedere leerling. Hiermee garanderen we blijvende aandacht voor leesontwikkeling, óók in groep 7 en 8. Omdat de stof op drie niveaus wordt aangeboden, blijven ook snelle lezers betrokken bij de groep. In de groepen 4 t/m 8 worden ook andere leesvormen aangeboden, zoals begrijpend en studerend lezen en voordracht lezen. In  groep 5 starten we met boekbesprekingen.

Voor begrijpend lezen maken we in de groepen 4 t/m 8  gebruik van de digitale methode ‘Nieuwsbegrip XL’, die gebaseerd is op de actualiteit. 

De Fontein werkt structureel samen met de Graafschap-bibliotheken binnen het project “De bibliotheek in school”. Dit is een leesplezierbevorderingproject, waarbij een duurzame relatie wordt aangegaan met de plaatselijke bibliotheek. Eén van de aspecten is dat leerlingen uit de bovenbouw voorlezen aan de leerlingen van de onderbouw. Leerlingen van De Fontein zijn hierbij  automatisch lid van de bibliotheek. Het geautomatiseerde uitleensysteem op school is op dezelfde basis als dat van de bibliotheek. Dit past in ons streven naar een educatief centrum.
Al enige jaren kennen we samen met de Graafschapbibliotheken het project ‘De buurt leest voor’: ouderen uit de directe omgeving komen eens per week voorlezen aan leerlingen van groep 1 t/m 4.

Schrijven

Het doel van schrijven is communiceren. Door middel van schrift kunnen we een mededeling doen. Leesbaarheid is hierbij van groot belang. We besteden daarom tot en met groep 8 veel aandacht aan het technisch aspect van schrijven. Vanaf groep 6 besteden we naast het methodisch schrift ook aandacht aan blok- en sierschrift. 
Overigens ligt de basis van het leren schrijven al in groep 1 en 2 (en daarvoor). Daar wordt o.a. al gelet op potloodgreep, lichaamshouding en tekenmotoriek. 

We werken t/m groep 8 met de schrijfmethode ‘Pennenstreken’. Het aanvankelijk schrijfproces uit groep 3 wordt methodisch uitgebreid naar het voortgezet en tempo schrijven. Alle leerlingen vanaf groep 4 schrijven met vulpen, tenzij aantoonbaar motorische beperkingen dit verhinderen. In groep 4 wordt eerst alleen met vulpen in het schrijfschrift geschreven. Vervolgens wordt het gebruik steeds verder uitgebreid. Leerlingen krijgen eenmaal een vulpen van de school. Bij misbruik/vernieling dient deze vergoed te worden. 

Rekenen

De school werkt met een nieuwe actuele rekenmethode die past bij onze missie-visie en voldoet aan de kerndoelen en criteria m.b.t. opbrengst gericht werken: De Wereld in Getallen

De methode is als volgt opgebouwd: in 1 week worden 4 instructielessen gegeven. In elke les komt een rekenonderdeel aan bod. Wij werken met de rekenonderdelen getallen, bewerkingen (2 keer) en een projectles. De 5e les is een weektaak- of herhalings-les. De methode is opgebouwd volgens een dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Elk onderwerp wordt eerst via instructie aangeboden, gevolgd door het inoefenen en tot slot wordt het geleerde zelfstandig toegepast. 
In de methode wordt veel geoefend aan de hand van concrete betekenisvolle opgaven. Daarnaast is er ook veel aandacht voor het automatiseren (hoofdrekenen). 
Het werken via het digibord en computers vormt een essentieel onderdeel.

Iedere les bevat sommen die alle kinderen samen doen met de leerkracht en sommen die kinderen zelfstandig maken op hun eigen niveau.
De opdrachten, die de kinderen zelfstandig maken, staan op een weektaak. In de weektaak staat alleen leerstof die al eens is aangeboden. Door het werken met de weektaak kunnen kinderen het geleerde nog eens goed oefenen en leren ze werk te plannen. 
De weektaak is opgedeeld in 3 niveaus, die worden aangegeven met sterren: 
*Basisniveau 
**Minimumniveau 
***Plusniveau  
 

Overige vakvormingsgebieden

Wereldoriëntatie en kennisgebieden


In de groepen 1 t/m 3 wordt aardrijkskunde-, geschiedenis- en natuuronderwijs niet afzonderlijk gegeven. Het schooltelevisie-programma ‘Huisje Boompje Beestje’ is de basis voor de  wereldoriëntatielessen. Er worden zeer afwisselende onderwerpen behandeld, die voor jonge kinderen interessant zijn. Ook worden er vaak onderwerpen door de kinderen zelf aangedragen. In de groepen 4 t/m 8 worden deze vakken afzonderlijk gegeven.

Omdat we de wereld oriënterende vakken aanbieden in thema’s vanuit ontwikkelingsgericht perspectief is burgerschap inhoudelijk veel aan de orde. De thema’s worden zorgvuldig gekozen en voorbereid en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. De kinderen werken toe naar een betekenisvolle eindproductie en zijn dus gedurende het thema steeds bezig het geleerde aan de praktijk te koppelen.

Bij OGO staat de brede persoonsontwikkeling van leerlingen centraal. Deze brede ontwikkeling omvat alle intelligenties. Daarbij is het de gedachte dat de leerkracht in het contact met de kinderen niet enkel specifieke kennis en vaardigheden overdraagt, maar dat de ontwikkeling van de leerling daarnaast ook beïnvloed wordt door de context en de cultuur.

Engels

 

Alle leerlingen van De Fontein krijgen minimaal een uur Engelse les. Tweetaligheid past geheel binnen de huidige tijdgeest en vroegtijdige vreemde taalontwikkeling biedt leerlingen extra ontwikkelingskansen. Tevens blijkt uit onderzoek dat dit de ontwikkeling van de moedertaal extra stimuleert.

In de onderbouw wordt dit op speelse wijze ingevuld. In de bovenbouw worden ook de moderne communicatiemiddelen gebruikt. Dit gebeurt volgens het Early Bird concept. De school is één van de ruim dertig scholen, die Early Bird gecertificeerd zijn. Dat wil zeggen dat zij voldoet aan de hoge kwaliteitseisen opgesteld in samenwerking met het ministerie en het Europees Platform. De Engelse taalles vormt een uitbreiding op ons reguliere lesaanbod en gaat niet ten koste van andere ontwikkelingsgebieden binnen het onderwijsaanbod.  

In de groepen 1 t/m 4 gebruiken we de methode I-pocket en in groep 5 t/m 8  Our Discovery Island

 

Handvaardigheid en tekenen

Regelmatig wordt er een beroep gedaan op de creatieve vaardigheden van de kinderen. Naast het tekenen en knutselen in het kader van een bepaald vak/vormingsgebied, werken wij met de methode ‘Moet je doen, tekenen en handvaardigheid’ om de  creativiteit te ontwikkelen.

Verkeer

We werken met de vernieuwde versie van de methode ‘Klaar over’. Ook de jongste leerlingen komen spelenderwijs in aanraking met  verkeersaspecten. Vanaf groep 4 worden onderwerpen behandeld als  fietsgedrag, openbaar vervoer, borden en verkeersregels. 

In de groepen 7 en 8 wordt, naast genoemde methode, gebruik gemaakt van ‘Oefeningen voor het schoolverkeersexamen’.  Doelstelling van het verkeersonderwijs is het aanleren van een veilig en verantwoord verkeersgedrag bij kinderen. Naast het theoretisch examen doen de leerlingen van onze school in groep 8 ook een praktisch examen.

Muziek

De leerkrachten verzorgen zelf de muzieklessen. Om hen hierin te ondersteunen en verder te ontwikkelen besteden we cultuursubsidie aan een programma dat dat bevordert. Cup-a-music, een artiestencollectief verzorgt gedurende 3 schooljaren dans- en muzieklessen. 

Expressie-activiteiten/Drama

Kinderen moeten zich niet alleen verbaal, maar ook creatief kunnen uiten. Daarom is er binnen de verschillende vak/vormingsgebieden ook ruimte voor expressie en creativiteit.
Tijdens het groepsspektakel, musicals, projecten e.d. komen deze uitingen tevens aan de orde. Voor de inhoud van de lessen gebruiken we de methode ‘Moet je doen, drama’.

Bewegingsonderwijs

Naast de cognitieve en expressieve ontwikkeling krijgt ook de lichamelijke ontwikkeling de nodige aandacht. De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen gym/spelles in de hal van de school. De lessen worden door de leerkrachten zelf gegeven. De overige groepen gymmen 1½ u. per week in sporthal de Kei . De ene week hebben ze een blokuur spelles, de andere week een blokuur toestellenles. Er wordt gewerkt volgens een vaste methodische opbouw, opklimmend in moeilijkheidsgraad. Als het weer het toe laat wordt er ook gebruik gemaakt van het grasveld naast de school. 

 • Afspraken m.b.t. gymlessen:
 • De leerlingen die om half negen gym hebben, worden geacht  om half negen bij de Sporthal te zijn
 • De school heeft geen aparte gymkleding. Korte broek/ gympakje, t- shirt en gymschoenen. Alleen tijdens wedstrijden in schoolverband en tijdens de avondvierdaagse worden de speciale school t- shirts gedragen
 • Zonder gymschoenen of gymkleding mag je niet meedoen met gym. De kinderen mogen niet op blote voeten gymmen (i.v.m. voetwratten en veiligheid)
 • Douchen na de gymles is voor iedereen vanaf groep 3 verplicht, tenzij er door de ouders een briefje  mee gegeven wordt dat dit ongewenst is
 • Leerlingen uit groep 5 t/m 8 die hun handdoek of gymkleren vergeten  zijn, doen niet mee met de les
 • De kleding graag in een zak voorzien van een naam. Alleen de kleuters hangen de gymtassen permanent aan de kapstok. Voor de vakanties worden deze mee naar huis gegeven
 • Kleuters hebben hun gymkleding en schoenen in een tas met naam.

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.