Visie op onderwijs aan jonge kinderen  (groep 1 en 2)

Onderstaande uitgangspunten vormen de basis voor de wijze waarop wij het onderwijs aan jonge kinderen vormgeven:

· Veiligheid en vertrouwen
· Volgen van de ontwikkeling
· Voorbereiden op lezen, rekenen, soc. emotionele
  ontwikkeling
· Belevingswereld waarin het kind centraal staat
· Het spel is de leidende activiteit, de motor van de
  ontwikkeling
· Laten spelen en leren spelen
· Zelfstandig werken vanuit een aanbod
· Op eigen niveau mogen en kunnen werken
· Structuur en uitdaging bieden 

 

We scheppen een veilig pedagogisch klimaat waarin een kind zichzelf kan zijn. Emotioneel vrij, zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid zijn voorwaarden om tot ontwikkeling te komen. Wij willen dat  elk kind met plezier naar school gaat.
Ontwikkeling is geen vanzelfsprekend proces; kinderen zijn opvoedbaar en ‘onderwijsbaar’. Leerkrachten hebben daarin een belangrijk aandeel. Wij vinden het van belang om hoge verwachtingen te hebben van kinderen. We stimuleren hen om een actief aandeel te hebben in hun eigen ontwikkeling. Kinderen mogen, durven en kunnen hierbij zelf initiatieven nemen. Zelfredzaamheid,zelfstandig werken en spelen zijn daarbij belangrijke aspecten. We bieden kinderen hierbij structuur en uitdaging.

Rekenen, taal en geletterdheid zijn belangrijk in ons onderwijs aan jonge kinderen en we werken daarom vanuit een planmatig aanbod. We volgen hierbij de ontwikkeling van elk kind en zorgen voor een passend aanbod.

De ontwikkeling tussen kinderen is divers, evenals de interesse en leerstijl per kind. We bieden daarom een uitdagende, gevarieerde speel-leeromgeving en bieden een gedifferentieerd aanbod vanuit de methode Schatkist. Ontdekken, experimenteren, handelen, ervaren en onderzoeken zijn daarin belangrijke accenten. 

Spel vinden we de belangrijkste motor voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Binnen spel komen alle ontwikkelingsgebieden aan de orde. Betekenisvolle contexten zorgen bij kinderen voor een hoge betrokkenheid. Aansprekende materialen en activiteiten uit de echte wereld en passend bij de belevingswereld van kinderen, geven daarbij belangrijke spelstimulansen en ontwikkelingskansen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om te spelen, waarbij de leerkracht soms ook een begeleidende en sturende rol heeft.

 

Activiteiten voor de kinderen in groep 3 en 4

  In de groepen 3 en 4 worden de verworvenheden uit groep 1 en 2 verder uitgebouwd en wordt de basis versterkt. 

In groep 3 starten de kinderen met het lezen, schrijven en rekenen. De leerlingen werken vanuit methoden. Er wordt steeds meer in vakken gewerkt, die vaak in thema’s worden aangeboden. Bijvoorbeeld ‘het ziekenhuis’ (taal) of ‘vakantie’ (rekenen). 

 

 

Activiteiten voor de kinderen in groep 5 t/m 8

Er wordt voortgeborduurd op de vaardigheden uit de vorige groepen. Deze basisvaardigheden dienen dan ook goed beheerst te worden om verder te kunnen in de kinderlijke en schoolse ontwikkeling. De cognitieve/verstandelijke ontwikkeling en zelfstandigheid/zelfredzaamheid krijgen steeds meer de overhand. Hiernaast blijft de creatieve en sociale ontwikkeling erg belangrijk, omdat ook in deze groepen het welbevinden de basis blijft voor optimale prestaties.   

 

Sfeeractiviteiten

Kinderen moeten lekker in hun vel zitten en zich prettig voelen om tot leren en presteren te komen. Daarom ook wordt er in de groepen geprobeerd een prettige werk- en omgangssfeer te creëren. Dit geschiedt o.a. door werk af te wisselen met ontspanning, bijvoorbeeld met een spelletje/ ’energizer’ of kringactiviteit na  een werkles. Dit bevordert tevens de sociale ontwikkeling. Ook op schoolniveau vinden ontspannende activiteiten plaats. De groepsspektakels, sportevenementen, excursies en festiviteiten zijn hiervan enkele voorbeelden. 


Voor de verdere uitwerking van onze missie en visie klik hier

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.